Ordlista och beteckningar för Bergvärme

Värmefaktor (COP)

En värmepumps verkningsgrad mäts i värmefaktor, även kallad COP (Coefficient Of Performance): hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. Till exempel av 1 kWh el får man ut 4 kWh värmeenergi, alltså med en värmefaktor på 4 (COP 4).

Värmekällor

Vanliga värmekällor för värmepumpar i fastigheter är berggrundsjövatten eller luft. För större värmepumpar ämnade för tex fjärrvärmeproduktion kan kommunalt avloppsvatten, industriell spillvärme eller nät för fjärrkyla användas.